Bezier Yüzeyi Üretimi ve Işıklandırma Hesabı (C++ / OpenGL )

ekran

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <GL/glut.h>
 
// 16 adet bezier noktası
GLfloat k[4][4][3] = {
  {{-1.5, -1.5, 4.0}, {-0.5, -1.5, 2.0}, 
  {0.5, -1.5, -1.0}, {1.5, -1.5, 2.0}}, 
  {{-1.5, -0.5, 1.0}, {-0.5, -0.5, 1.0}, 
  {1.5, -0.5, 0.0}, {1.5, -0.5, -1.0}}, 
  {{-1.5, 0.5, 4.0}, {-1.5, 0.5, 0.0}, 
  {0.5, 0.5, 3.0}, {1.5, 0.5, 4.0}}, 
  {{-1.5, 1.5, -2.0}, {-0.5, 1.5, -2.0}, 
  {0.5, 1.5, 0.0}, {3.5, 1.5, -1.0}}
};
 
// Işık kaynağının kordinatı
GLfloat light[3] = {0.5f,1.5f,0.0f} ;
 
// bezier yüzeyinin gerçekçiliği
int hassasiyet = 30;
 
// Kamera yönü için dönüş açısı
float angle = 0.0f;
// Kameranın yönünü temsil eden asıl vektör
float lx=0.0f,lz=-1.0f;
// Kameranın XZ konumu
float x=0.0f, z=5.0f;
// tuş durumları. Bu değişkenler sıfır olacak
// Hiç tuş basımı olmadığında
float deltaAngle = 0.0f;
float deltaMove = 0;
int xOrigin = -1;
 
int faktoriyel(int s){
	if(s <= 1) return 1;
	return s * faktoriyel(s - 1);
}
int permutasyon(int n,int i){
	return faktoriyel(n)/(faktoriyel(i)*faktoriyel(n-i));
}
float ust(float x,int k){
	return (float)pow((double)x,(double)k);
}
 
// Bi,n(u) Bezierin için n.dereceden binom fonksiyonu
float B(int i,int n,float u){
	return ((float)permutasyon(n,i)) * ust(u,i) * ust((1.0f-u),(n-i));
}
 
// p(u,v) - Bezier noktasını veren fonksiyon
float p(float u,float v,int d/* d : dimesion boyut 0x 1y 2z */){
	int i,j; /* cache */
	float out=0; /* çıktı */
 
	for (i = 0; i < 4; i++)
		for (j = 0; j < 4; j++){
			out = out + B(i,3,u) * B(j,3,v) * k[i][j][d];
		}
	return out;
}
 
 
/* 2 nokta arasındaki farkı bulur */
float d(float x1,float y1,float z1,float x2,float y2,float z2){
	return (float)(sqrt((double)(ust((x2-x1),2) + ust((y2-y1),2) + ust((z2-z1),2))));
}
 
 
 
void bezirYuzey(void){ // bu fonksiyon bezier yüzeyi oluşturur
int i,j,v;
float I,f,x[4],y[4],z[4],nx,ny,nz,nd,lx,ly,lz,ld,alfa,calfa,k=0.0000001f;
 
	// ışığın birim vektörünü hesaplayalım
	ld = d(0.0f,0.0f,0.0f,light[0],light[1],light[2]);
	lx = light[0]/ld;
	ly = light[1]/ld;
	lz = light[2]/ld;
 
 
  glPointSize(2.0);
   for (i = 0; i < hassasiyet; i++) 
		for (j = 0; j < hassasiyet; j++) {
			// yüzeyin noktalarını hesapla
			x[0] = p(1.00f*i/hassasiyet,1.00f*j/hassasiyet,0);
			x[1] = p(1.00f*i/hassasiyet,1.00f*(j+1)/hassasiyet,0);
			x[2] = p(1.00f*(i+1)/hassasiyet,1.00f*(j+1)/hassasiyet,0);
			x[3] = p(1.00f*(i+1)/hassasiyet,1.00f*j/hassasiyet,0);
			y[0]= p(1.00f*i/hassasiyet,1.00f*j/hassasiyet,1);
			y[1]= p(1.00f*i/hassasiyet,1.00f*(j+1)/hassasiyet,1);
			y[2]= p(1.00f*(i+1)/hassasiyet,1.00f*(j+1)/hassasiyet,1);
			y[3]= p(1.00f*(i+1)/hassasiyet,1.00f*j/hassasiyet,1);
			z[0] = p(1.00f*i/hassasiyet,1.00f*j/hassasiyet,2);
			z[1] = p(1.00f*i/hassasiyet,1.00f*(j+1)/hassasiyet,2);
			z[2] = p(1.00f*(i+1)/hassasiyet,1.00f*(j+1)/hassasiyet,2);
			z[3] = p(1.00f*(i+1)/hassasiyet,1.00f*j/hassasiyet,2);
 
			// normal vektorü hesaplayalım
			nx = ((y[1] - y[2]) * (z[2] - z[3])) - ((z[1] - z[2]) * (y[2] - y[3]));
			ny = ((z[1] - z[2]) * (x[2] - x[3])) - ((x[1] - x[2]) * (z[2] - z[3]));
			nz = ((x[1] - x[2]) * (y[2] - y[3])) - ((y[1] - y[2]) * (x[2] - x[3]));
			// normal vektörünün uzunluğu
			nd = d(0.0f,0.0f,0.0f,nx,ny,nz);
			// normal vektörünü, birim vektor haline getirelin
			nx /= nd;
			ny /= nd;
			nz /= nd;
 
 
 
			//alfa ; ışık vektörü ile normal vektörü arasındaki açıdır
			// <n,l> = |n|*|l|*cosALFA; n ve l nin uzunluğu 1dir
			alfa = (float)acos((double)((nx*lx) + (ny*ly) + (nz*lz)));
 
			// calfa = cos(alfa)'dır'
			calfa = (float)cos((double)alfa);
 
			// f : normal(orta nokta) ile ışık kaynağı arası mesafe
			f = d(light[0],light[1],light[2],p(1.00f*(i+0.5f)/hassasiyet,1.00f*(j+0.5f)/hassasiyet,0),p(1.00f*(i+0.5f)/hassasiyet,1.00f*(j+0.5f)/hassasiyet,1),p(1.00f*(i+0.5f)/hassasiyet,1.00f*(j+0.5f)/hassasiyet,2));
 
			// ışık şiddetini hesapla
			I = 1.0f*calfa / (f+k); // ışık fonksiyonu
 
  		  glColor3f(I*0.05f,I,I); // ışıklandırmaya göre yüze renk ver
 
		  glBegin(GL_QUADS); // yüzeyi çiz
			  for(v = 0; v< 4;v++ )
			     glVertex3f(x[v],y[v],z[v]);
		  glEnd();
 
		}
 
}
 
 
 
void changeSize(int w, int h) { //penceri boyutu değişirse
	// sıfırla bölmeyi önle.
	if (h == 0)
		h = 1;
 
	float ratio = w * 1.0 / h;
 
	// Projection Matrisini aktif et
	glMatrixMode(GL_PROJECTION);
 
	// Matrisi resetle
	glLoadIdentity();
 
	// viewport olarak tüm pencereyi set et
	glViewport(0, 0, w, h);
 
	// uygun perspektifi set et.
	gluPerspective(45.0f, ratio, 0.1f, 100.0f);
 
	// Modelview’e geç
	glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
}
 
 
void computePos(float deltaMove) { // kamere pozisyonu hesapla
	x += deltaMove * lx * 0.1f;
	z += deltaMove * lz * 0.1f;
}
 
void renderScene(void) {
	int i,j;
	if (deltaMove)
		computePos(deltaMove);
 
	// Color ve Depth Bufferları temizle
	glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 
	// dönüşümleri Resetle
 
	glLoadIdentity();
 
	// kamerayı set et
	gluLookAt(
	x, 1.0f, z,
	x+lx, 1.0f, z+lz,
	0.0f, 1.0f, 0.0f);
 
	// bezier noktalarını çiz
  glPointSize(5.0);
  glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);
  glBegin(GL_POINTS);
   for (i = 0; i < 4; i++) 
	for (j = 0; j < 4; j++) 
     glVertex3fv(&k[i][j][0]);
  glEnd();
 
  glPointSize(10.0);
  glColor3f(1.0, 1.0, 0.0);
  glBegin(GL_POINTS);
     glVertex3fv(&light[0]);
  glEnd();
 
 
  // bezier yüzeyini çız
  bezirYuzey();
 
  // bezier yüzeyin noktalarını hareket ver
  /*k[3][3][2] = k[3][3][2] + 0.01f;
  k[1][2][2] = k[1][2][2] - 0.01f;*/
  light[2] += 0.01f;
  light[1] -= 0.001f;
 
  glutSwapBuffers();
}
 
// -----------------------------------//
//KLAVYE
// -----------------------------------
void processNormalKeys(unsigned char key, int xx, int yy) {
	if (key == 27)
		exit(0);
}
void pressKey(int key, int xx, int yy) {
	switch (key) {
		case GLUT_KEY_UP : deltaMove = 0.5f; break;
		case GLUT_KEY_DOWN : deltaMove = -0.5f; break;
	}
}
void releaseKey(int key, int x, int y) {
	switch (key) {
		case GLUT_KEY_UP :
		case GLUT_KEY_DOWN : deltaMove = 0;break;
	}
}
 
// -----------------------------------
//
//FARE
// -----------------------------------
void mouseMove(int x, int y) {// Bu sadece, sol düğme basılı olduğu zaman doğru olacak
	if (xOrigin >= 0) {
		// deltaAngle’i güncelle
		deltaAngle = (x - xOrigin) * 0.001f;
		// kamera'nın yönünü güncelle
		lx = sin(angle + deltaAngle);
		lz = -cos(angle + deltaAngle);
	}
}
void mouseButton(int button, int state, int x, int y) {
	// Sadece eğer sol düğme basılırsa harekete başla
	if (button == GLUT_LEFT_BUTTON) {
		// Düğme bırakıldığı zaman
		if (state == GLUT_UP) {
			angle += deltaAngle;
			xOrigin = -1;
		}
		else {// state = GLUT_DOWN
			xOrigin = x;
		}
	}
}
 
// -----------------------------------
//
//MAIN
// -----------------------------------
int main(int argc, char **argv) {
	// GLUT’u ilkle ve pencereyi yarat
	glutInit(&argc, argv);
	glutInitDisplayMode(GLUT_DEPTH | GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA);
	glutInitWindowPosition(100,100);
	glutInitWindowSize(900,900);
	glutCreateWindow("Bezier Egrisi");
	// callbackleri kaydet
	glutDisplayFunc(renderScene);
	glutReshapeFunc(changeSize);
	glutIdleFunc(renderScene);
	glutIgnoreKeyRepeat(1);
	glutKeyboardFunc(processNormalKeys);
	glutSpecialFunc(pressKey);
	glutSpecialUpFunc(releaseKey);
	// iki yeni fonksiyon burada
	glutMouseFunc(mouseButton);
	glutMotionFunc(mouseMove);
	// OpenGL ilklemeleri
	glEnable(GL_DEPTH_TEST);
	glEnable(GL_CULL_FACE);
 
	// GLUT olay işleme döngüsüne gir
	glutMainLoop();
	return 0;
}

ad populum türü safsata (çoğunluk safsatası)

Argumentum ad populum, ” insanlara ilişkin argüman ” sözlük anlamına sahiptir. Genel kanının yani çoğunluğunun görüşünün doğru olduğuna yönelik safsatadır.

Bir argümanı çoğunluğun savunması doğruluğunu kanıtlamaz

Dünyada 2 milyar hrıstiyan vardır. Çoğunluk inandığı için, hrıstiyanlık doğru dindir.

ABD savaşa girmeseydi hitler ABD’ye saldırmayacaktı diyorsun, ama herkes biliyor ki onun hedefi tüm dünyayı feth etmekti

Eğer herkes yapıyorsa bende yapmalıyım.

Dışkının tadı güzeldir, trilyonlarca sinek yanılıyor olamaz!

Çoğunlukçu demokrasi , en doğru karar sistemidir. Çoğunluğun, azınlığa zulmü olarak bakmamalısın!

Merve iyi bir öğrenci olmasa bütün dersleri iyi olur muydu?

Burada hiç müşteri yok, buraya girmeyelim, ya pahalıdır ya yemekleri kötüdür.

Diyalog

A : Sence hangi telefonu almalıyım, en iyisi hangisi?

B: iPhone 6 almalısın, herkes onu alıyor.

Ad Hominem türü safsata (şahsi-safsata)

Doğruyu kişisine göre tanıma! Önce doğruyu tanı ki doğru olanı da tanıyabilesin. (Hz.Ali)

ad hominem türkçede ado-minim diye telafuz edilir, sözlük anlamını “bir kişiye” demektir. Şahsi safsata diyebiliriz.

Mantıkta; bir şahşa ilişkin safsatalara verilen addır. Kişi hedef alınarak, arguman çürütülmeye çalışılır.

Bir kişinin yanlış bir şey yapması, onun bütün argümanlarının yanlış olduğunu kanıtlamaz.

Önermeler

Freud cinsel sapığın biridir, dolayısıyla söylediklerini ciddiye almamıza gerek yok

Hitler, diktatörün tekidir, yaptığı herşey yanlıştır.

Diyalogda

A : xyzde ?

B : xyzde diyen bu A’lar, zamanından yzdfg yapanlar değilmiydi, xyzde yargıları yanlıştır, ne hakla konuşuyorlar?

A: Bence dünyanın en sağlıklı içeceği biradır.

B: Hadi ordan , ayyaş seni.

 

PHP Oturum Güvenliği

Session

Sunucu tarafında tutulan , oturum bilgileri (PHPde PHPSSID diye cookie tutulur.)

Cookie

Browser tarafında tutulan oturum bilgileri

PHP phpssid ‘de ağ dinlenerek elde edilebilir. Başkasının phpssid’ine sahip olduğunuz an onun oturumunu elde edersiniz.

Çözüm Yolları

 • session_regenerate_id fonksiyonu ile her seferinde phpssid’i yenileyin.
 • isteğin geldiği ip adresini kontrol et ve doğrula.
 • bir oturum aynı anda sadece bir yerde açık olabilsin. (yeniden üretilen ssid , yeniden giriş olma durumda, tekrar yenilenir.)

CSRF Açığı

CSRF : Cross Site Request Forgory

Siteler arası istek gönderebilme açığıdır.

A sitesinde, /paroladeğiş?yeniparola=xxx diğer bir istek ile şifre değiştirildiğini fark edelim.

B sitesinde <img src=”A/paroladeğiş?yeniparola=12345″/> şeklinde bir kullanımla, A sitesindeki kullanıcının parolasını değiştirebiliriz.

Dikkat edelim ki, A sitesinde kullanıcı oturum açmış olmalıdır. Bu işlem B’ye giren her ayrı kullanıcı için gerçtir.

Ancak isteklerin GET metodu dahilinde de olması gerekmez. Bir Ajax formu ile B sitesi, POST metodu da kullanılabilir.

Çözüm Yolu

Access-Control-Allow-Origin headeri kesinlikle gönderilmemelidir. Modern tarayıcılar bu headeri gördüğü müddetçe güvenliği sağlarlar. Ardından aşağıdaki iki yöntemden birini kullanmalısınız.

CSRF – Token

Form gönderilmeden önce rastgele bilet oluşturulur. Formun alıcı sayfası, bu biletin aynısını bekleyerek çalışır

Captcha

Form ve Form alıcı sayfaya bir captcha sistemi kurulur.